คุณอยู่ที่นี่:

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา (For Personal Customers)
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Table 1 Deposit Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ร้อยละต่อปี) / Deposit Interest Rate (% per annum)

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 (Effective from 2 July 2012)
หน่วย : บาท (Unit : THB)

ประเภทเงินฝาก / Deposit Type
ประเภทลูกค้าี / Customer Type
บุคคลธรรมดา
Personal
บุคคลธรรมดา
ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
Non-resident Personal
 
ลูกค้าทั่วไป
(General Customers)
ลูกค้าเอชเอสบีซี
พรีเมียร์
(HSBC Premier Customers)
ลูกค้าทั่วไป
(General Customers)
ลูกค้าเอชเอสบีซี
พรีเมียร์
(HSBC Premier Customers)
1. กระแสรายวัน /Current Account
-
-
-
-
2. ออมทรัพย์ /Savings Account
   
จำนวนเงิน/Amount
น้อยกว่า / Below 100,000
0..00
0.00
-
-
100,000-499,999
0..00
0.00
-
-
500,000-2,999,999
0..00
0.00
-
-
3,000,000-9,999,999
0..00
0.00
-
-
  10,000,000-29,999,999
0..00
0.00
-
-
  30,000,000-49,999,999
0..00
0.00
-
-
50,000,000 และมากกว่า / and over
0..00
0.00
-
-
3. ฝากประจำ/Time Deposit      
1 เดือน/Month
จำนวนเงิน/Amount
น้อยกว่า / Below 100,000
N/A
N/A
-
-
100,00-499,999
N/A
N/A
-
-
500,000-2,999,999
N/A
N/A
-
-
3,000,000-9,999,999
N/A
N/A
-
-
10,000,000-49,999,999
N/A
N/A
-
-
50,000,000-99,999,999
N/A
N/A
-
-
100,000,000 และมากกว่า / and over
N/A
N/A
-
-
2 เดือน/Months
จำนวนเงิน/Amount
น้อยกว่า / Below 100,000
N/A
N/A
-
-
100,000-499,999
N/A
N/A
-
-
500,000-2,999,999
N/A
N/A
-
-
3,000,000-9,999,999
N/A
N/A
-
-
10,000,000-49,999,999
N/A
N/A
-
-
50,000,000-99,999,999
N/A
N/A
-
-
100,000,000 และมากกว่า / and over
N/A
N/A
-
-
3 เดือน/Months
จำนวนเงิน/Amount
น้อยกว่า / Below 100,000
N/A
N/A
-
-
100,000-499,999
N/A
N/A
-
-
500,000-2,999,999
N/A
N/A
-
-
3,000,000-9,999,999
N/A
N/A
-
-
10,000,000-49,999,999
N/A
N/A
-
-
50,000,000-99,999,999
N/A
N/A
-
-
100,000,000 และมากกว่า / and over
N/A
N/A
-
-
4-5 เดือน/Months
จำนวนเงิน/Amount
น้อยกว่า / Below 100,000
N/A
N/A
-
-
100,000-499,999
N/A
N/A
-
-
500,000-2,999,999
N/A
N/A
-
-
3,000,000-9,999,999
N/A
N/A
-
-
10,000,000-49,999,999
N/A
N/A
-
-
50,000,000-99,999,999
N/A
N/A
-
-
100,000,000 และมากกว่า / and over
N/A
N/A
-
-
6 เดือน/Months
จำนวนเงิน/Amount
น้อยกว่า / Below 100,000
N/A
N/A
N/A
N/A
100,000-499,999
N/A
N/A
N/A
N/A
500,000-2,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
3,000,000-9,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
10,000,000-49,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
50,000,000-99,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
100,000,000 และมากกว่า / and over
N/A
N/A
N/A
N/A
7-8เดือน/Months
จำนวนเงิน/Amount
น้อยกว่า / Below 100,000
N/A
N/A
N/A
N/A
100,000-499,999
N/A
N/A
N/A
N/A
500,000-2,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
3,000,000-9,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
10,000,000-49,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
50,000,000-99,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
9-11 เดือน/Months
จำนวนเงิน/Amount
น้อยกว่า / Below 100,000
N/A
N/A
N/A
N/A
100,000-499,999
N/A
N/A
N/A
N/A
500,000-2,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
3,000,000-9,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
10,000,000-49,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
50,000,000 และมากกว่า / and over
N/A
N/A
N/A
N/A
12 เดือน/Months
จำนวนเงิน/Amount
น้อยกว่า / Below 100,000
N/A
N/A
N/A
N/A
100,000 - 499,999
N/A
N/A
N/A
N/A
500,000 - 2,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
3,000,000 - 9,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
10,000,000 - 49,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
50,000,000 และมากกว่า / and over
N/A
N/A
N/A
N/A
18 เดือน/Months
จำนวนเงิน/Amount
น้อยกว่า / Below 100,000
N/A
N/A
N/A
N/A
100,000-499,999
N/A
N/A
N/A
N/A
500,000-2,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
3,000,000-9,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
10,000,000-49,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
50,000,000 และมากกว่า / and over
N/A
N/A
N/A
N/A
24 เดือน/Months
จำนวนเงิน/Amount
น้อยกว่า / Below 100,000
N/A
N/A
N/A
N/A
100,000 - 499,999
N/A
N/A
N/A
N/A
500,000 - 2,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
3,000,000 - 9,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
10,000,000 - 49,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
50,000,000 และมากกว่า / and over
N/A
N/A
N/A
N/A
36 เดือน/Months
จำนวนเงิน/Amount
น้อยกว่า / Below 100,000
N/A
N/A
N/A
N/A
100,000 - 499,999
N/A
N/A
N/A
N/A
500,000 - 2,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
3,000,000 - 9,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
10,000,000 - 49,999,999
N/A
N/A
N/A
N/A
50,000,000 และมากกว่า / and over
N/A
N/A
N/A
N/A*หมายเหตุ (Remarks)
เงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี้ย (Conditions of interest payment)

..........................................................................................................................................................

1. ในกรณีที่มีการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำก่อนครบกำหนด ทางธนาคารเอชเอสบีซี จะจ่ายดอกเบี้ยให้ดังต่อไปนี้
For time deposit accounts, in case that there is a withdrawal prior to the maturity date, HSBC will pay interest as follows:
    1.1 บัญชีเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน; ระยะเวลาฝากน้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้: ดอกเบี้ย = 0%
    Time deposit with tenor less than 3 months (i.e. 1 or 2 months); deposit period is less than such specified tenor: interest = 0%
    1.2 บัญชีฝากประจำที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป;
    Time deposit account with tenor 3 months or more;
            1.2.1 ระยะเวลาฝากน้อยกว่า 3 เดือน: ดอกเบี้ย = 0%
            Deposit period is less than 3 months: interest = 0%
            1.2.2 ระยะเวลาฝากมากกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน: อัตราที่ต่ำกว่าระหว่าง อัตราดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ชนิดและ
            วงเงินเดียวกัน และ อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ
            Deposit period is at least 3 months or more : interest = interest rate for savings account of the same/similar type and tier OR interest rate for time deposit account, whichever is lower.
    1.3 ในกรณีที่เจ้าของบัญชีได้มีการถอนเงินในบัญชีเงินฝากประเภทประจำก่อนครบกำหนดซึ่งหากคำนวณตามระยะเวลา การฝากเต็มตามกำหนดแล้ว จะมีผลทำให้เจ้าของบัญชีได้รับเงินดอกเบี้ยที่ได้รับไปก่อนล่วงหน้าแล้ว เป็นจำนวนเงินที่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยในบัญชีที่ธนาคารกำหนดเกินกว่าสิทธิที่ควรได้รับ เจ้าของบัญชี
ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิที่จะหักเงินในบัญชีเงินฝากประเภทประจำและ/ หรือดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวได้
    In case where there is any withdrawal made before the maturity date of any period of the time deposit account, HSBC shall be entitled to deduct the deposit
and/ or interest amount to be paid to the account holder as the compensation for the interest amount already paid to the account holder, exceeding the
applicable interest amount for such relevant term of time deposit account, before the maturity date.
    1.4 สำหรับบัญชีเงินฝากทันใจ กรณีที่ลูกค้าปิด หรือ ถอนเงินในบัญชีเงินฝากประจำก่อนวันครบกำหนดตามระยะเวลาการฝาก (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ดอกเบี้ย
    For Instant Cash Time Deposit account, if the account holder closes such account or withdraws any sum (whether in whole or in part) from such account before the maturity date, there will be no interest thereon.
..........................................................................................................................................................

2. ธนาคารเอชเอสบีซีอาจจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้กับลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเพิ่มยอดเงินฝาก
หรือใช้บริการทางธนาคารอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ลูกค้าเอชเอสบีซีพรีเมียร์ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้า
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนั้นจะไม่เกิน 2.00% ต่อปี

HSBC may pay interest at rates higher than the above rates to customers such as HSBC Premier customers who have the trend to increase their deposits or have the intention to use other bank facilities by considering the customer's business profile. Such additional interest rate shall not exceed 2.00% p.a.
..........................................................................................................................................................

3. วิธีการคำนวณดอกเบี้ย ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย
Interest calculation method, frequency for interest payment, and number of days in the year used for interest calculation
    3.1 ธนาคารเอชเอสบีซีใช้วิธีการคำนวณดอกเบี้ยดังต่อไปนี้จำนวนเงินฝาก ณ สิ้นวัน คูณ อัตราดอกเบี้ย คูณ จำนวนวันที่ฝาก/จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย
    HSBC uses the following interest calculation method End of day deposit balance x interest rate x number of deposit days/number of days in the year
    3.2 สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารเอชเอสบีซีจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทุก 6 เดือน
    For Savings Accounts, HSBC pays interest to customer on a semi-annual basis
    3.3 สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำ ธนาคารเอชเอสบีซีจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ณ วันครบกำหนด หากวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดธนาคารให้ถือเอาวันทำการวันแรกต่อจากวันหยุดทำการ เป็นวันครบกำหนดจ่ายคืนเงินฝาก
    For Time Deposit Accounts, HSBC pays interest to customer on its maturity date. If the maturity date falls on a bank holiday, then maturity date will be on the next banking day.
    3.4 ธนาคารเอชเอสบีซีใช้ 365 วันต่อปีในการคิดดอกเบี้ยยกเว้นปีอธิกสุรธินที่ใช้ 366 วันต่อปี
HSBC uses 365 days for interest calculation except leap year where 366 days will be used
..........................................................................................................................................................

4. บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
Principle and interest of a non-resident Thai Baht deposit account according to Exchange Control regulations of Bank of Thailand is not protected by Deposit Protection Agency.
..........................................................................................................................................................

5. เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองจาก
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

Current Account, Savings Account and Time Deposit Account are protected by Deposit Protection Agency at the coverage amount specified by law.
..........................................................................................................................................................

6. สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ ลูกค้าธนาคารเอชเอสบีซี จะยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ตามอัตรา
ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝากนั้น ๆ ไปจนกว่าจะครบกำหนด

For Time Deposit accounts, customers shall be entitled to receive interest rate at the rate on date that the time deposit account is opened until the maturity date.
..........................................................................................................................................................

7. N/A = ไม่มีผลิตภัณฑ์นี้ | N/A = Not Available
dotline
home&Away
dotline
Quick Access